معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

برگزاری نخستین سمپوزیوم بین رشته ای

 | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ | 
به حول و قوه الهی؛ با حمایت رئیس محترم دانشگاه جناب آقای دکتر قزلباش به عنوان رئیس سمپوزیوم و همچنین همت و تلاش اساتید، پژوهشگران و کارشناسان کارگروه تخصصی مطالعات میان رشته ای معاونت آموزشی دانشگاه، نخستین سمپوزیوم کشوری مطالعات میان رشته ای در علوم پزشکی (IDSMS2020) در تاریخ های 16 و 17 بهمن سال 1398 در محل همایش های بین المللی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران  همراه با پخش همزمان و زنده در دانشگاه های سرار کشور برگزار گردید. این سمپوزیوم با مشارکت نزدیک به 300 نفر از اساتید و پژوهشگران از دانشگاه های مختلف کشوردر قالب 6 جلسه سخنرانی، یک نشست تخصصی و سه جلسه ارائه پوستربرگزار گردید.
 
ارائه سخنرانی توسط اساتید برجسته ملی و بین المللی در حیطه های میان رشته ای نظیر دﮐﺘﺮ رﺿﺎ ﻣﻨﺼﻮری اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮیف، دﮐﺘﺮ ﻣﻬﺪی ﮔﻠﺸﻨﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮیف، دکتر شاهین آخوندزاده استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران، دﮐﺘﺮ یوﻧﺲ ﻧﻮرﺑﺨﺶ داﻧﺸﯿﺎر داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان، دﮐﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪ رﻣﻀﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﺸﻬد،  دﮐﺘﺮ ﻧﯿﻤﺎ رﺿﺎیی اﺳﺘﺎد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻬﺮان، دﮐﺘﺮ ﺳﯿﺪ اﺣﻤﺪ واﻋﻆ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ارﺷﺪ ﺑﯿﻮاﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﯿﮏ و ژﻧﺘﯿﮏ اﭘﯿﺪﻣﯿﻮﻟﻮژی داﻧﺸﮕﺎه ﮔﺮوﻧﯿﻨﮕﻦ ﻫﻠند و دکتر حقدوست استاد دانشگاه علوم پزشکی کرمان و معاون آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ازجمله برنامه های ارزشمند این سمپوزیوم برای علاقمندان و پژوهشگران عرصه مطالعات میان رشته ای بود. همچنین در طی این سمپوزیوم 16 سخنرانی موضوعی و 30 پوستر حاصل پژوهش های مرتبط با موضوع میان رشته ای ارائه گردید. حضور حامیان اصلی این سمپوزیوم شامل معاونت آموزشی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛ سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران، پردیس البرز دانشگاه تهران، و .... بر غنای این سمپوزیوم افزود. ﺣﻀﻮر ﻗﺎﺋﻢ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم وزیر ﺑﻬﺪاﺷﺖ، درﻣﺎن و آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻌﺎوﻧﯿﻦ ارﺟﻤﻨﺪ آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت و ﻓﻨﺎوری و ﺟﻤﻌﯽ دیگر از ﻣﺪیران ارﺷﺪ این وزارت ﺣﺎﮐﯽ از ﺗﻮﺟﻪ ویژه ﻧﻬﺎد ﺣﺎﮐﻤﯿﺘﯽ ﻣﺘﻮﻟﯽ آﻣﻮزش ﭘﺰﺷﮑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯿﺎن رﺷﺘﮕﯽ ﺑﻮد. در پایان بیانیه سمپوزیوم توسط دبیر همایش جناب آقای دکتر حمیدی در قالب 11 بند ارائه گردید. به امید آینده ای روشن برای توسعه مطالعات میان رشته ای درعلوم پزشکی همراه با تلفیق سایر علوم در راستای توسعه آموزش عالی سلامت برای شناسایی و تبیین راهکارهای مناسب به منظور رفع نیازمندی های خرد و کلان سلامت جامعه کشور عزیزمان ایران.
دکتر مهرداد حمیدی
دبیر نخستین سمپوزیوم کشوری مطالعات میان رشته ای در علوم پزشکی

 

دفعات مشاهده: 72 بار   |   دفعات چاپ: 3 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر