معاونت آموزشی

Vice-Chancellor for Education

پرسش‌های متداول


:: ثبت نام آزمون سراسری
# سلام برای تطبیق واحد چه مدارکی از دانشگاه قبلی نیازه؟ و اینکه اگر در واحد های ترم اول واحدهایی باشه که قبلا گذرانده شدند باید دوباره گذرانده شوند؟
مکاتبات برای اعلام واحدهای گذرانده مابین دو دانشگاه مورد نیاز هست .
تطبیق با اجازه گروههای آموزشی داده می شود و سرفصل و نمره دقیقا کنترل می شود  در صورت موافقت نیاز به اخذ مجدد واحد نیست .
۱۳۹۸/۶/۲۸ Question Link Show Print Version
پرسش‌های خود را ارسال کنید       کل پرسش های متداول را ببینید