معرفی واحد سامانه های اداری
خانم مهندس لیلا بهرامی

مسئول سیستمهای اداری

l.bahramizums.ac.ir

تلفن: ۰۲۴-۳۳۰۱۸۴۲۸

امروزه مدیریت برگردش کار و مکاتبات اداری و همچنین مدیریت زمان در سازمان ها و موسسات اقتصادی به کلی متحول شده است و استفاده از روشهای غیرمکانیزه قابل قبول نمی باشد. موضوع مدیریت زمان در مجموعه و حجم بالای اطلاعات و مکاتبات و لزوم دسترسی سریع، مسئولین و مدیران را به سوی کاربرد اتوماسیون اداری در ابعاد مختلف رهنمون ساخته است.
اتوماسیون اداری، بهترین ابزار برای رسیدن به راه کارهای مفید در جهت جستجوی سریع اطلاعات و استفاده بهینه از وقت در سازمان می باشد. راه حل های مکانیزه به گردش مکاتبات سازمان سرعت بخشیده و همچنین مدیریت بر گردش کارها را میسرمی سازد. با استفاده از این فرآیند، مکاتبات کاغذی حذف و  صرفه جویی در منابع سازمان صورت می گیرد.