کارشناسان واحدهای تابعه
نام واحد تلفن
 مهندس مهرداد غلام آزاد معاونت بهداشتی
مهندس عذرا حجتی  معاونت آموزشی ۳۳۰۱۸۶۵۱
مهندس لیلا رستملو معاونت تحقیقات و فناوری
مهندس شهلا رستملو معاونت دارو و غذا
مهندس مرتضی حاتمی معاونت دانشجویی
مهندس اکبر بابایی مدیریت امور مالی ۳۳۰۱۸۲۱۹
مهندس حسن امینی مدیریت توسعه سرمایه انسانی
 مهندس داوود حیدری مدیریت توسعه سرمایه انسانی ۳۳۰۱۸۴۴۷
مهندس منصور مولوی مدیریت حراست
مهندس زهرا نصر مدیریت روابط عمومی
مهندس خدیجه امامی مدیریت گزینش
 مهندس روح الله نجفلو مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی ۳۳۱۳۱۰۵۵
 مهندس زهرا حسین خانی مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی ۳۳۱۳۰۹۸۵
مهندس سولماز آپرا مرکز آموزشی درمانی آیت الله موسوی ۳۳۱۳۰۹۸۵
مهندس محسن جعفری مرکز آموزشی درمانی ولیعصر ۳۳۴۳۰۹۸۷
مهندس کاظم امانی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر ۳۳۰۲۳۳۸۱
مهندس مهسا کریمی مرکز آموزشی درمانی ولیعصر ۳۳۰۲۳۳۸۰
مهندس زهرا موسوی لو مرکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی ۳۳۵۵۵۶۰۱
 مهندس حمید عبدلی مرکز آموزشی درمانی شهیدبهشتی ۳۳۵۵۵۶۰۱
مهندس نوید پور یگانه بیمارستان الغدیر ابهر ۳۵۳۶۸۲۱۱
مهندس صادق بیگلر  شبکه بهداشت و درمان ابهر ۳۵۲۲۴۰۰۶
مهندس مهدی عسگری  بیمارستان الغدیر ابهر ۳۵۳۶۸۲۲۲
مهندس ابراهیم محمدی بیمارستان بوعلی سینا خرمدره
(۲۸۸)۳۵۵۲۸۰۰۰-۳
 مهندس سعید قاسمی بیمارستان امیرالمومنین خدابنده ۳۴۲۲۴۳۰۰
 مهندس  عباسعلی محمدی بیمارستان رازی ماهنشان ۳۶۲۲۳۲۹۲
مهندس مصطفی احمدی  شبکه بهداشت و درمان ماهنشان
 مهندس مسلم جعفری بیمارستان ایثار ایجرود ۳۳۰۲۳۳۸۱
مهندس جلال محمدی بیمارستان شهدای طارم ۳۲۸۲۲۱۰۴
مهندس محمود میانداری دانشکده پزشکی ۳۳۱۴۰۲۱۶
 مهندس مژگان آقایی دانشکده پزشکی ۳۳۱۴۰۲۰۷
مهندس مهدیه زرگی دانشکده پزشکی ۳۳۱۴۰۳۰۶
مهندس فرناز اصانلو دانشکده پزشکی ۳۳۱۴۰۳۰۶
مهندس زینب مظفری دانشکده داروسازی ۳۳۴۷۳۶۳۵
 مهندس حسن نجفی دانشکده پیراپزشکی ۳۳۷۸۱۳۰۰
 مهندس رباب رضایی دانشکده پرستاری ۳۳۱۴۸۳۲۷
 مهندس محمود پژوهان حق دانشکده پردیس بین الملل ۳۳۷۴۳۲۸۰
مهندس صادق قهرمانی دانشکده دندانپرشکی ۳۳۱۴۸۱۹۷
مهندس پرستو عزیزی دانشکده پرستاری ابهر ۳۵۲۷۹۴۱۲
 مهندس میلاد ابراهیمی مرکز بهداشت شهرستان زنجان ۳۳۳۶۰۱۵۵
مهندس محمد تقی قنبری  شبکه بهداشت و درمان سلطانیه ۳۳۷۸۸۰۳۵
مهندس ابوالفضل حیدری شبکه بهداشت و درمان خدابنده ۳۴۲۲۲۳۴۰
مهندس هادی محمدی شبکه بهداشت و درمان خرمدره ۳۵۵۳۴۰۰۳
مهندس حسین نجفی فوریتهای پزشکی ۳۳۳۶۳۲۵۸